ستاره ها وقتی مى شکنن مى شن شهاب
اما دلی که مى شکنه مى شه ..............
** یه سوال بــی جواب ** .....!!